วิสัยทัศน์

“เชียงรายซึ่งมหัศจรรย์และงดงาม ตลอด 365 วัน”

เว็บไซท์ chiangrai365.com เกิดขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ “เชียงรายซึ่งมหัศจรรย์และงดงาม ตลอด 365 วัน” อันเป็นความพยายามของผู้สร้างในการนำเสนอถึงภาพอันมหัศจรรย์และงดงามของจังหวัดเชียงราย นับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อันประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ 4 อย่าง คือ

1. เชียงรายในฐานะของดินแดนแห่งภูเขาและสายน้ำ

2. เชียงรายในฐานะของเมืองอันเป็นต้นกำเนิดของอารยธรรมล้านนา

3. เชียงรายในฐานะของเมืองแห่งชาติพันธ์ุที่หลากหลาย และ

4. เชียงรายในฐานะของบ้านและดินแดนแห่งศิลปินนับร้อย

เว็บไซท์ Chiangrai365.com นี้ นับได้ว่าเป็นเว็บไซท์แรกของประเทศไทย และเว็บไซท์แรกของอาเซียน ที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว งานเทศกาลและงานประเพณี ศิลปินและผลงาน ตลอดจนข้อมูลสำคัญอื่นๆ ในรูปแบบมัลติมีเดียที่สมบูรณ์แบบ และครบถ้วน ในระดับจังหวัด และสามารถขยายชิ้นงานนี้เข้าสู่ระดับภูมิภาคได้ในอนาคต

พันธกิจ

เว็บไซท์ chiangrai365.com มีพันธกิจหลัก คือก้าวเข้าสู่การเป็นสื่ออันสร้างสรรค์และทรงพลังแห่งยุค ในการนำเสนอข้อมูล ภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของจังหวัดเชียงราย ในฐานะของ “เมืองท่องเที่ยวสากล”

เรามุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง และตรงกับความเป็นจริงโดยไม่บิดเบือน โดยมุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูล ทางด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงสัมมนา และ พระมหากรุณาธิคุณฯ ในการพัฒนาท้องถิ่น

ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์โดยตรงต่อการศึกษา ของเด็กและเยาวชน ของคนเชียงรายในพื้นที่ ให้เขาได้ตระหนักรู้ในตัวตนและคุณค่าในสิ่งที่ตนมี และเพื่อประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวหรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจในข้อมูลเหล่านี้ และเพื่อสนับสนุนให้เกิดโอกาสทางธุรกิจแก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียงอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนทางเศรษกิจ ก่อให้เกิดการจ้างงาน และสร้างรายได้หมุนเวียน ให้เชียงรายได้เป็นเมืองที่น่าอยู่และเป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างแท้จริง

เป้าหมาย

1.เป้าหมายระยะสั้น

chiangrai365.com สร้างและพัฒนาด้วยเทคนิควิธีและเว็บเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยผสมผสานรวมเข้ากับสื่อประเภทโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook  Twitter และอื่นๆ  ภายใต้แบบแผนของการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและชัดเจน

เราหวังผลตอบกลับที่ดีในเชิงสถิติที่ดี เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซท์ จำนวนผู้ติดตามในโซเชี่ยลมีเดีย และคาดหวังใว้ที่จำนวน 1,000,000 คน ในปีแรกและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในปีถัดไปอย่างไม่หยุดยั้ง

2. เป้าหมายระยะยาว

2.1 เพื่อเป็นต้นแบบ แก่จังหวัดและภูมิภาคอื่นๆ ในการนำเสนอข้อมูล ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของตนเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาและ สร้างโอกาสทางธุรกิจ แก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในแต่ละภูมิภาคนั้นๆ

2.2 เพื่อวางรากฐาน อันมั่นคงและแข็งแกร่ง ของชิ้นงาน เพื่อที่จะเป็นของขวัญแก่คนเชียงราย และอยู่คู่เชียงรายตลอดไป ในฐานะแหล่งข้อมูล ความรู้ เพื่อการพัฒนาตนเอง และสังคม อย่างยั่งยืน

2.3 เรามีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะขยายงานของเรา ให้ครอบคลุมพื้นที่ของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ให้เสร็จสิ้น ภายในระยะเวลา 10 ปี และสิ่งเหล่านี้จะสำเร็จขึ้นได้ก็ด้วยการสนับสนุนจากผู้สนับสนุน องค์กรและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

คนเชียงราย ทั้งหมด โดยไม่จำกัดเพศวัย

นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป ซึ่งสนใจในข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดเชียงราย ในทุกๆด้าน

ยุทธศาสตร์

นำเสนอข้อมูล เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว เส้นทางการท่องเที่ยว งานเทศกาลและงานประเพณี ศิลปินเชียงราย ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ร้านอาหาร ที่พัก ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ต้องได้มาและเกิดขึ้นจากการสำรวจจริงเท่านั้น โดยมีเนื้อหาและขอบเขตครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 18 อำเภอ ของจังหวัดเชียงราย และบางส่วน ของจังหวัดไกล้เคียง ซึ่งมีความต่อเนื่องและ มีความเกี่ยวข้องทางด้านประวัติศาสต์และวัฒนธรรม นำเสนอด้วยเทคนิคที่ทันสมัย ทั้งในรูปแบบของภาพถ่ายทั่วไป ภาพถ่ายพาโนราม่า ภาพถ่ายจากมุมสูง การถ่ายทำวีดีโอ และเทคนิคการนำเสนอที่น่าสนใจในรูปแบบอื่นๆ ที่จะพึงมีทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ตลอดจนการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยในเชิงทฤษฎีให้ เป็นผลในทางปฏิบัติ ที่จับต้องได้ โดยนักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านนี้โดยตรง ซึ่งทำงาน อย่างเต็มกำลัง และอย่างสุดความสามารถ